Anunț concurs îngrijitori

Şcoala Gimnazială Ciurea, cu sediul în localitatea Ciurea, com. Ciurea, judeţul Iasi, organizează concurs, conform HG286/23.03.2011, pentru ocuparea a 2 posturi de ingrijitor grupa gradinită, contractual vacante, studii generale, treapta profesională I.

Posturile sunt pentru locatia

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT HLINCEA

Concursul se va desfăşura conform următorului GRAFIC:

 1. Depunerea dosarelor la sediul instituţiei  01-04.09.2020 – (orele 8-12)
 2. Selecția dosarelor 04.09.2020;
 3. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor de înscriere 04.09.2020 orele 16-00;
 4. Proba practica – 07.09.2020 intre orele 09.00 -10.00;
 5. Interviu -07.09.2020 orele 10.30 ;
 6. Afișarea rezultatelor la interviu şi proba practica 07.09.2020 orele 11.00;
 7.  Depunerea contestațiilor 07.09.2020 intre orele 12.00-16.00;
 8. Afișarea rezultatelor dupa contestații 07.09.2020 orele 18.00;

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română, scris şi vorbit;

c) au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) au capacitate deplină de exerciţiu;

e) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs: cel puțin studii gimnaziale, vechimea in specialitate constituie un avantaj, disponibilitate la timp de lucru prelungit;

Dosarul de concurs va conţine:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducerii Şcolii ;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; certificat de căsătorie, după caz.

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) Actele mentionate mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Notă: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus şi să vă asiguraţi că aveţi depuse toate documentele pentru a putea să treceţi de prima etapă de verificare a dosarelor.

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs până la data de 04.09.2020, ora 12.00 la sediul unităţii. Relaţii suplimentare se pot obține la secretariatul Şcolii Gimnaziale Ciurea sau la telefon: 0731314649

Condițiile și criteriile de participare la concurs sunt obligatorii și eliminatorii.

Lista persoanelor admise pentru a participa la proba practica va fi afișată la sediul Şcolii Gimnaziale Ciurea in data de 04.09.2020 ora 16.00

LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI ESTE SCOALA GIMNAZIALA CIUREA

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR

 • Norme de protecţia muncii
 • Atribuțiunile personalului care lucrează în postul de Îngrijitor
 • Obligațiile lucrătorilor
 • Principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor
 • Eliminarea factorilor de risc şi accidentare
 • Apărarea împotriva incendiilor

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

 • LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securităţii si sănătăţii în muncă
 • LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGEA NR. 477 / 2004 – privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice: – Cap.II – Norme generale de conduită professională a personalului contractual,
 • LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – CODUL MUNCII
 • Noţiuni fundamentale si norme specifice de igienă – manual de specialitate.

Rezultatul concursului va fi facut public prin afișare la sediul

Şcolii Gimnaziale CIUREA in data de 08.09.2020 orele 10.00